HUKUK ve MAHKEME KARARLARI
1.SENDİKA KARARIYLA İŞE GİTMEME GEÇERLİ BİR MAZERETTİR:

Üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca  alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyu tarafından bilinen sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 gün süre ile göreve gitmeyen öğretmen hakkında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi işlemine karşı dava açılmıştı.

Davayı ilk derece Mahkemesi olarak görüşen Samsun İdare Mahkemesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda sendikalara, kamu görevlilerinin mesaiye gitmesini ve görev yapmasını engelleyecek biçimde karar alma ve faaliyette bulunma yetkisi tanınmadığının açık olduğu ve sendikanın yasal olmayan çağrısına uymak suretiyle öğretmenlik görevine izinsiz ve özürsüz gelmeyerek öğrencilerini öğrenim hakkından yoksun bırakan davacının eyleminin “özürsüz” göreve gelmeme kapsamında değerlendirilmesi sonucu verilen aylıktan kesme cezasında hukuka aykırılık görmemişti.

Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 12. Dairesi; davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içine bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirmesinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu eylemde 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesinde belirtilen “özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek” fiilinin söz konusu olmadığı kanaatine varılarak, İdare Mahkemesinin Kararı bozulmuştu.

Samsun İdare Mahkemesi’nin, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmesi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna intikal etmişti. Konuyu değerlendiren Kurul, iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerin yasalarla çelişmesi durumunda sözleşme hükümlerinin öncelikli uygulanacağına ilişkin Anayasa hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından hareketle, sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemenin mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, verilen aylıktan kesme cezasının hukuka aykırı olmadığı kararında ısrar eden idare mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına Karar verdi.

DANIŞTAY KARARININ  ORJİNAL METNİ:


2. VALİ ÖĞRETMENLERİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA  AKŞAMLARI VEYA HAFTASONU ZORLA ÇALIŞTIRABİLİR Mİ?

Öğretmenin isteğine bakılmaksızın çeşitli projelerde Benim Ailem Projesi, Öğrencimi İzliyorum Projesi, Ebeveyn Eğitimi Projesi gibi öğretmenlerin öğrenci velilerini ziyaret etme temelli projelerde mesai saatleri içinde veya dışında görevlendirilmesi yapılamaz.

Çünkü;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

16.12.2006 Tarih Ve 26378 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesinde Aylık karşılığı ders görevi, “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinde ise Ek ders görevleri belirlenmiştir. Öğretmenin bu görevleri haricinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti” başlıklı 100. maddesindeki; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesindeki; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin mesai saatleri içinde veya dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesainin bittiği saatten sonra başlayan eğitim ve öğretim dışında hiçbir faaliyette görev verilmemesi gerekmektedir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan ‘‘Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.’’ hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ayrıca Benzer bir konuda ,Burdur İl’inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

MAHKEME KARARI ORJİNAL METİN:3. KILIK KIYAFET EYLEMİ HUKUKİDİR.CEZA VERİLEMEZ
Aşağıdaki kararda; İzmir valiliğinin yapmış olduğu ceza verilmesi yönündeki itirazı kurul tarafından rededilmiştir.


4. KÜPE TAKARAK DERSE GİRİLEBİLİR
Manisada, küpe taktığı için 1/30 oranında maaş kesimi cezası alan erkek öğretmenin yerel mahkemede açtığı davayı kazanması ve olayın danıştaya intikal etmesi sonucu danıştay2. dairesi,mahkeme kararını haklı bularak erkek öğretmenin küpe takabileceği kararı vermiştir.


PARTİ DEĞİLİZ

Saat