FARKIMIZ VE İLKELERİMİZ

VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE İLKELERİMİZ

Sendikamız ekonomik, demokratik ve temel insan haklarına yönelik taleplerde bulunur.

Üniversite mezunu olup  en düşük maaşla çalışan   öğretmenlerimizin maaş ve ders ücretlerinin yükseltilmesi, özlük ve mesleki haklarının geliştirilmesi yolunda etkin bir sendikal mücadele öngörür.Ayrıca bizimle birlikte eğitime katkı sunan diğer eğitim çalışanlarının sorunlarının halledilmesi için yanlarında yer alır.

Memurlara siyaset yapma hakkını savunur.

Belli bir düşünceye sahip kişilerin sendika yönetimini ele geçirmesi ve kendi siyasi görüşlerine göre yönlendirme yapması engellenir.

Bireylerin din, dil, ırk, cinsiyet , milliyet ,siyasi görüş farklılıklarını kabul eder , düşünceyi ifade özgürlüğünü savunur.Fakat tüm bunların  sendika görüşü olarak sunulmasını engeller.Her görüşten eğitim çalışanının  mesleki dayanışma ve birlik şuuruyla  kendi çatısı altında toplanmasını sağlar.

Demokratik, şeffaf, temiz ve katılımcı bir ortam sağlar.Bir kişinin veya bir görüşün veya bir grubun sendikası olmayı reddeder.

Sendika ağalığına  ve sendikal bürokrasiye karşı çıkar.Bu nedenle yönetim görevlerini bir dönemle sınırlar. Sürekli aynı kişiler tarafından yönetilmeyi engelleyici önlemler alır. 

Her türlü atama, tayin , yer değiştirme durumlarında üyelerini kayırmak yerine adaleti ve eşitliği savunur.Adaletin ve eşitliğin savunulması için gerekli önerileri sunar. 

Üyelerin temel taleplerini tabanından geri kalmadan ve tabanından kopmadan  talep eder ve kararlı mücadeleyle almaya çalışır.  

Hiçbir siyasal yapının uzantısı ya da izdüşümü değildir. Hiçbir siyasal partinin özel politikalarını savunmaz, eğitim çalışanlarının  genel çıkarlarını savunur. Bu yapıların sendikaları üs olarak kullanma çabalarına, sendikal harekete müdahalelerine, sendikal hareket üzerinden kendilerini var etme tutumlarına karşı çıkar. 

Demokrasi ve insan haklarının olmadığı bir ortamda  sendikacılığının da olmayacağı bilinciyle, ekonomik mücadelenin yanı sıra demokrasi ve insan haklarının yükseltilmesi için mücadele eder. 

Diğer sendika veya sivil toplum örgütleriyle hak ve özgürlükler alanında dayanışma içerisinde olur. Parçalanmışlığın ve  bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması ve tüm sendikaların tek çatı altında birleşmesi için mücadele eder.  Sendikal rekabeti ve parçalanmışlığı derinleştirerek, kendilerine varlık nedeni yaratmaya çalışan sendikal örgütlenme biçimine karşı çıkar.

Örgütsüz on binlerce öğretmeni örgütlemek için somut politikalar geliştirir.Bunun yerine, bir avuç sendikalı öğretmeni çeşitli şekillerde ayartıp bir sendikadan başka bir sendikaya geçirmeyi başarı saymaz. 

Ben merkezli anlayışı reddeder.Biz merkezli ,katılımcı ve  demokratik sendikal ortamı savunur. 

Hak verilmez alınır şuuruyla, üyelerinin çıkarları doğrultusunda , protesto ve  iş bırakma eylemleri düzenler.Grev hakkının alınması için mücadele eder.

Üyelerinin bilinç düzeyini yükseltmek için çalışmalar yapar.

Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

Üyelerini ilgilendiren her türlü yasal düzenlemelerde üyelerini bilgilendirir, alternatif sunar ve mücadeleye çağırır. 

Tavandan tabana değil , tabandan tavana bir örgütlenmeyi savunur.Bu nedenledir ki hareket öğretmen odalarında filizlenmiş ,facebook vb. sosyal paylaşım ortamlarında olgunlaşmış ve el birliğiyle bugünkü hale getirilmiştir.

Sendikal örgütlenmeyi kolaylaştırıcı önlemler alınmasını savunur.

Yapacağı mücadeleyle hem sendikaların yerlerde sürünen itibarını kurtaracak hem de öğretmenlerin başını dik tutup itibarlı günlerine döndürecektir.

Yönetime doğrudan katılımın sağlanması için üyeleri arasında sık sık anketler düzenler.Çıkan çoğunluk sonuçlarına göre hareket eder. 

Temiz ve yaşanılabilir bir çevre tüm üyelerimizce desteklenir. 

 

PARTİ DEĞİLİZ

Saat